Oprichting van Jong Nederland in Limburg:

‘Zoals U waarschijnlijk, door de bekendmaking in de Pers, ter kennis is gekomen,  heeft de Diocesane Leiding van de Katholieke Actie voor de Mannelijke Jeugd beneden 17 jaar, een Jeugdbeweging, met name “Jong Nederland” opgericht’. Dit is het begin van een brief die op 6 december 1944 door Jong Nederland Secretariaat Meerssen aan alle priesters van het bevrijde gedeelte van het Bisdom Roermond werd verstuurd. De oprichting van Jong Nederland is een feit! Het bisdom Roermond is een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in de Nederlandse kerkprovincie. Het bisdom staat ook bekend als het bisdom Limburg. 

Voor de Tweede Wereldoorlog en het verzenden van deze brief waren er in Limburg drie jeugdbewegingen actief: de Katholieke Actie, de Katholieke Verkenners (Scouting) en de Jonge Wacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden de Duitsers alle jeugdbewegingen behalve de Katholieke Actie. Veel stafleden en leden van deze jeugdbewegingen verzamelden zich in de zogenaamde “Werkgroepen van de Katholieke Actie”, die in de oorlog werden opgericht en wel toegestaan waren. Aan het einde van de oorlog kwamen de Jonge Wacht en de Katholieke Verkenners bijeen met als doel de oprichting van één naoorlogse Katholieke Jeugdbeweging. Na de bevrijding werden ook de “Werkgroepen van de Katholieke Actie” in het overleg betrokken, deze vereniging telde ondertussen in Limburg ongeveer 300 leiders en ruim 5000 jongens. 

Al snel blijkt dat er tussen de jeugdbewegingen onderling spanningen ontstaan, die de verdere samenwerking in de weg staat. Op 2 december 1944 besluiten de Katholieke Verkenners (Scouting) dan ook om zelfstandig door te gaan om hun banden met de nationale en internationale organisaties te behouden. De Jonge Wacht en de Werkgroepen van de Katholieke Actie spreken samen af een nieuwe jeugdbeweging te starten onder de naam “Jong Nederland”. 

De Jonge Wacht

De Jonge Wacht was een katholieke jeugdbeweging voortgekomen uit de Patronaten (instituut voor vorming en scholing van rooms-katholieke jeugd in de 19e en 20e eeuw) met elementen van de scouting. Voor de Tweede Wereldoorlog was in Grathem de Jonge Wacht actief, gekleed in legergroene uniformen en onder leiding van kapelaan In ’t Ven en onder andere de heren G. Verbruggen, H. Schreurs en B. Koninkx. Zij hielden de Grathemse jongens vooral bezig met buitenlevenactiviteiten en sport. Het Bisdom Roermond (provincie Limburg)  kende in deze tijd een bloeiende Jonge Wacht die in vrijwel alle steden en dorpen actief was, het ledenaantal bedroeg ongeveer 12.000. Tijdens het verbod op de Jong Wacht in de Tweede Wereldoorlog werden de sportactiviteiten overgenomen door de “Werkgroepen van de Katholieke Actie”. Onder leiding van kapelaan Teunissen heeft deze beweging ook in Grathem enkele jaren bestaan. 

Jong Nederland Grathem

Na de oprichting organiseerde Jong Nederland in het bisdom Roermond diverse oriëntatiecursussen om leiders te werven die in hun eigen parochie een afdeling gaan oprichten. In 1945 neemt Frits Winkelmolen samen met een aantal andere jongemannen uit Wessem, Heel en Baexem deel aan deze cursus op de boerderij bij de familie Rutten. We weten niet waarom, maar het lukte toen niet een Jong Nederland afdeling in Grathem op te richten. Een jaar later in 1946 is er meer succes. Op initiatief van Kapelaan Mestrom richten Frits Winkelmolen, Toon Kessels en Sjaak Wertz Jong Nederland Grathem op. In de beginjaren vindt Jong Nederland Grathem, toen beter bekend als het Aloysiusgilde, onderdak boven de oude school (voorheen het gemeentehuis) aan de dorpsstraat. Hier werd de oude secretarie ruimte (vergaderruimte) ingedeeld als groepsruimte en de burgemeesterskamer als stafruimte. De vereniging start met drie patrouilles (groepen) die op zolder ieder een met papier afgemaakte hoek krijgen die ze zelf mogen inrichten. Een zwaar Russisch biljart, is een van de eerste interieurstukken. De groepsbijeenkomsten werden meestal op zondagmiddag gehouden na het lof (kerkdienst). De patrouilles trokken erop uit om een speurtocht te lopen of te sporten. De contributie voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten was tijdens de eerste jaren 0,05 gulden per week, wat gelijk is aan € 0,02 euro.

Aloysiusgilde

De naam Aloysiusgilde heb je ondertussen vast wel een keer voorbij zien komen. Maar wat betekent dit eigenlijk en waar komt de naam vandaan? Bij de oudere generatie leden en stafleden is de naam wellicht bekend, tot ongeveer 1968 ging Jong Nederland Grathem namelijk door het leven als het Aloysiusgilde. Ook al werd na 1968 de naam veranderd, de Heilige Aloysius Gonzaga was nog steeds onze Patroonheilige. Vandaar dat we het hier even voor je uitleggen. 

Aloysius werd op 9 maart 1568 geboren in het Italiaanse Castiglione, als oudste zoon en erfgenaam van de hertog van Castiglione. Na een turbulente jeugd besloot Aloysius op 17 jarige leeftijd zich aan te sluiten bij de jezuïeten in Rome. In 1591 werd Italië getroffen door allerhande rampen en ziektes. Na het helpen van een aan pest stervende patiënt op straat kreeg Aloysius zelf de pest, wat er voor zorgde dat hij uiteindelijk 21 juni 1591 stierf, hij was toen 23 jaar oud. Veertien jaar na zijn dood werd hij door paus Paulus V zalig verklaard. Paus Benedictus XII verklaarde hem nog eens 121 jaar later in 1726 tot heilige. Drie jaar later werd hij door dezelfde paus uitgeroepen tot patroon van de studerende jeugd. 

Het blijft natuurlijk gissen waarom Aloysius verklaard werd tot patroonheilige van Jong Nederland Grathem. Zijn uitroeping tot patroon van de studerende jeugd verklaard al iets. Daarnaast was Aloysius de Patroon van de oude basisschool in Grathem, dezelfde school waar Jong Nederland zich twee maal huisvesten. Tenslotte is het zo dat hij niet ouder werd dan 23 jaar en dus zijn hele leven jongere was, daarnaast was hij ook van jongs af aan zelfstandig en ging hij zijn eigen weg. Precies dat stukje zelfstandigheid proberen wij, met behulp van de thematiek van JongNL, al 75 jaar te scheppen bij de hedendaagse jeugd van Grathem en omstreken. 

Het eerste kamp vindt plaats in 1947, waar we te gast waren bij Jong Nederland Wijlre. Het programma bestond voornamelijk uit het wanden van trektochten in de heuvels van Zuid-Limburg en sporten (volleybal). Op de foto zijn slechts twee van de drie patrouilles te zien, aangezien er altijd een patrouille was die corveedienst heeft. Het eerste kamp werd financieel ondersteund door de familie Danissen die Jong Nederland Grathem 100 gulden leende, deze lening werd echter nooit terugbetaald. 

Omdat de groepsruimte boven de oude school te klein was geworden verhuisde Jong Nederland Grathem in 1948 naar de zolder boven de garage van de familie Verbruggen aan de Brugstraat. Ook hier was een biljarttafel weer een belangrijk interieurstuk. 

In deze beginperiode krijgt Jong Nederland Grathem echter te maken met een gebrek aan stafleden en het scheelde niet veel of Jong Nederland Grathem hield op te bestaan. Om de Grathemse jeugd op zondag toch bezig te houden besloten Frits Winkelmolen en kapelaan Berden, om Jong Nederland Grathem te laten bestaan. Gelukkig duurt deze periode niet lang, want samen met enkele nieuwe leiders (oa. Wiel Winkelmolen en Jan Jorissen) wordt de vereniging weer opgepakt en wordt het jeugdwerk in Grathem van de ondergang gered.  

In 1951 draagt Frits Winkelmolen het gildeleiderschap over aan zijn broer Wiel Winkelmolen. Vlak daarna krijgen de stafleden van Jong Nederland Grathem hulp van kapelaan de Jager, die met zijn benoeming in Grathem ook aalmoezenier van onze vereniging wordt. Samen met Wiel Winkelmolen steekt hij veel energie in de vereniging om iedere zondag met de patrouilles samen te komen om spelletjes te spelen, te sporten of om speurtochten te lopen. Vanaf 1952 gaat Jong Nederland Grathem ieder jaar op zomerkamp.

Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten en kampen nemen de patrouilles in de jaren vijftig ook deel aan de diocesane (bisdom) toernooien in het district Echt. Naast Grathem zaten ook afdelingen van: Pey-Echt, Koningsbosch, Maasbracht-Beek, Sint Joost, Heel, Neeritter, Haelen en Baexem in het district. In het begin duurde de toernooien 1 dag en waren de activiteiten voornamelijk gericht op het buitenleven (sjorren en verkennen). Later duurde de toernooien een heel weekend en werden ook sportactiviteiten zoals kastiebal en volleybal toegevoegd aan het programma. 

Jaren vijftig

Jong Nederland Grathem leeft weer en dat is te merken aan het ledenaantal. Wegens plaatsgebrek moeten de jongste patrouilles tussen 1952 en 1954 terugkeren naar de oude school. De oudste patrouilles blijven op de zolder bij de familie Verbruggen. Maandelijks komt de staf van Jong Nederland Grathem bij elkaar bij de familie Winkelmolen om het wel en wee van de vereniging te bespreken en dankzij de inspanningen van kapelaan de Jager en zijn stafleden wordt Jong Nederland Grathem een sterke club!

Begin jaren 50 bedroeg de contributie 0,10 gulden per week (€ 0,05). Deze inkomsten werden aangevuld met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 1 gulden per lid en met een bijdrage uit de kas van de kapelaan. Bovendien werd er ook toen ook al met diverse acties zoals statiegeldactie, de papieractie en luciferactie, extra geld ingezameld voor de vereniging. De uitgave bestonden voornamelijk uit huisvestingskosten (kolen en licht), kleine programma benodigdheden zoals biljartkrijt, pingpongballen, kerstversiering, handballen enz.. 

Ook al waren de financiële middelen indertijd beperkt, de fanatieke en creatieve leiding probeerde toch het hoofd boven water te houden. Van enkele oude tafels wordt een pingpong tafel gemaakt en Wiel Winkelmolen fabriceert eigenhandig enkele witte tenten. Voor nieuwe uniformen is in 1952 geen geld beschikbaar, waardoor deze ook in eigen beheer gemaakt worden. 

In diezelfde periode wordt ook het Sint-Maartensvuur weer georganiseerd. Sint Maarten, de nationale patroon van Jong Nederland, wordt groots gevierd. Na een heilige mis, waar alle leden en hun ouders verwacht worden, loopt men in een optocht naar het vuur. Daar wordt het levensverhaal van Sint Maarten door enkele (staf)leden uitgebeeld. 

Hoewel de jongste groepen een paar jaar terugkeerde naar de bovenverdieping van de oude school, blijft Jong Nederland Grathem tot 1957 gehuisvest bij de familie Verbruggen. In dat jaar is de nieuwe school klaar en keert de vereniging in zijn geheel terug naar de klaslokalen van de oude school. 

In 1959 wordt kapelaan de Jager opgevolgd door kapelaan Zijerveld, die net als zijn voorganger een groot inspirator van Jong Nederland Grathem wordt. In dat jaar wordt ook Piet Koninkx gildeleider en zet Wiel Winkelmolen zich nog een paar jaar in voor de overkoepelende organisatie van Jong Nederland Limburg. 

Het Jeugdhuis

Het verblijf in de oude school is van korte duur, want als in 1961 de oude pastorie en kleuterschool aan het Kerkplein tot jeugdhuis worden verbouwd, krijgt Jong Nederland Grathem hier onderdak. Deze nieuwe locatie is een grote verbetering die de kwaliteit van het Grathemse Jeugdwerk een boost geeft. 

In deze periode is het gildeleiderschap niet meer heel duidelijk op één persoon gericht, wel waren er altijd enkele leiders die de kar trokken. Gelijk met de verhuizing naar het nieuwe gebouw droeg Piet Koninkx zijn taken als gildeleider over aan Jan Koninkx. Bij aanvang van het seizoen 1961-1962 ontvingen alle ouders een brief met het huishoudelijk reglement, waarmee de leiding een betere samenwerking met de ouders probeerde op te bouwen. Jong Nederland Grathem kent dan drie leeftijdsgroepen: de aspirant-leden, zij hadden nog op zondag hun groepsbijeenkomst, de junioren en senioren, zij waren inmiddels uitgeweken naar de zaterdagmiddag. 

Enkele jaren later is Louis Schreurs een van de kartrekkers, van één gildeleider is geen sprake, want net zoals in de periode van Jan Koninkx (1961 tot 1963) waren er ook  toen meerdere leiders die zeer actief betrokken waren. Ondanks de onduidelijkheden over het gildeleiderschap werden er in de jaren zestig diverse successen behaald. In 1963 werd de eerst titel behaald op een districtstoernooi en tijdens het daarop volgende provinciaal toernooi werd een eervolle derde plaats behaald. In 1966 kwam de echte doorbraak wanneer de Condors in Shoorl Nationaal Kampioen werden, nadat zij eerder al eerste waren geworden op zowel het districts- als provinciaal toernooi. 

De nieuwe tijd

Vanaf 1967 kwam de functie van gildeleider weer duidelijk bij één persoon terecht. Wiel Dalemans nam deze functie op zich, en stak samen met onder andere Piet Verlinden, Har Parren en Ton Dalemans veel energie en tijd in Jong Nederland Grathem. Zo werd er een organisatiestructuur opgezet, die de basis vormde van het Jong Nederland Grathem van de toekomst. Een toekomst waarin “het Aloysiusgilde”, de officiële naam, de stap zette naar Jong Nederland Grathem.

In deze nieuwe organisatiestructuur verdween ook de functie van gildeleider, hiervoor in de plaats kwam een Coördinatieorgaan (CO), nu bekend als het Dagelijks Bestuur (DB), waarbinnen de taken worden verdeeld. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er in de loop der jaren diverse andere taken ontstaan die aan commissies worden toegewezen. Ook werden en worden er nog steeds tijdelijke commissies gevormd die een bepaalde taak of evenement op zich nemen. De opleiding van nieuwe stafleden werd aangepakt door de begeleidingscommissie (huidige Cie. Kadervorming), die de leden van de oudste groepen (Senioren) voorbereiden en begeleiden naar het staflidmaatschap. 

In 1969 start Jong Nederland Grathem groepsbijeenkomsten voor 6- en 7 jarige “de Rakkers”. In het eerste jaar melden zich maar liefst 24 jongens uit deze leeftijdsgroep zich aan, waardoor het totale ledenaantal enorm groeide. Door de groei van het aantal leden groeide ook de behoefte aan financiële middelen, hiervoor werdt een reeks van Fancy-Fairs georganiseerd voor het dorp. Tijdens deze evenementen kon het dorp voor een dubbeltje (10 cent) en later voor een kwartje (25 cent) deelnemen aan spellen als het rad van fortuin, bibberspiraal, schieten en het enveloppenspel. De winnaars van de spellen ontvangen prijzen, die speciaal voor de Fancy- Fair in een prullen winkel in Baarle-Nassau waren gekocht. 

Binnen een vereniging als Jong Nederland Grathem waar hard gewerkt wordt, moet ook tijd zijn voor ontspanning. Deze opvatting, die voor de toekomst van Jong Nederland Grathem misschien wel cruciaal is geweest, leidt in 1970 tot de organisatie van de eerste stafreis. Tijdens deze reis naar Amsterdam brachten de stafleden een bezoek aan de voetbalwedstrijd Ajax-Sparta en werd een tocht over “De Wallen” niet overgeslagen. In de jaren daarna groeide de stafreis uit tot een jaarlijks hoogtepunt voor de staf, waarbij vele steden in zowel binnen- als buitenland bezocht werden. De weken voor de stafreis was (en is nog steeds) vaak net zo spannend als het weekend zelf, want de bestemming van de reis is ieder jaar weer een van de best bewaarde geheimen binnen de organiserende stafleden.

Met de onverwachte dood van kapelaan Zijerveld in de zomer van 1971 kwam Jong Nederland Grathem tijdelijk zonder geestelijke adviseur te zitten. In overleg met  Pastoor van den Beuken kreeg Jong Nederland Grathem een eigen aalmoezenier, Pater van Heugten. 

En daar komen de dames!

In 1972 startte Jong Nederland Grathem met een aantal meisjesgroepen. Het gemis van het gestopte meisjesgilde “de Jonge Garde” werd daarmee ingevuld. Op 6 januari 1972 voegde Truus Dalemans, Marlene Parren, Martine Winkelmolen, Ria Henderickx, Ton Segers en Lies Parren zich bij de huidige mannelijke staf. In maart van dat jaar volgde de dames de inleidingscursus bij “De Spar” in Haelen en startte zij op zondag 9 april 1972 met drie meisjesgroepen “de vrolijke Rakkers”,  “de Poppies” en “de Waterlelies”. Datzelfde jaar gingen de meisjesgroepen nog niet mee op kamp in Ommel. Wel ging de nieuwe damesstaf mee, zodat de mannen hun de kunsten van het kamperen konden leren. In het voorjaar van 1973 gaan de meisjesgroepen voor het eerst zelfstandig op bivak en later dat jaar in juli samen met de jongensgroepen op kamp in Bergeijk.

Een brand in het jeugdhuis in 1973 zorgde ervoor dat Jong Nederland  Grathem wederom op zoek ging naar een nieuwe (tijdelijke) locatie. Deze werd gevonden in de schuur bij familie Gubbels op de Lindestraat.

In september van datzelfde jaar werd het Oudercomité opgericht. Zij waren de schakel tussen staf en ouders en kregen een adviserende, organiserende en delegerende taak. Het eerste Oudercomité bestond uit de heer Henderickx, mevrouw Verstappen en mevrouw Henderickx. 

In 1973 werd ook een drankenmeester benoemd, Ton Dalemans kreeg de belangrijke taak toegewezen om te zorgen dat er altijd bier was en, niet geheel onbelangrijk, dat het ook betaald werd. 

Als in 1974 het oude jeugdhuis weer is opgeknapt verhuist Jong Nederland Grathem terug naar de oude locatie aan het Kerkplein waar zij op de bovenverdieping (eerste etage) een eigen ruimte kregen. 

Stafleden van Jong Nederland Grathem waren in het begin van de jaren zeventig niet alleen actief binnen de eigen afdeling maar ook zeer actief op provinciaal en nationaal niveau, overal stond de staf van Jong Nederland Grathem paraat. Als in deze periode een aantal activiteiten door problemen in de provinciale organisatie geen doorgang vinden, trekt Jong Nederland Grathem met haar hele hebben en houden naar “De Spar” in Haelen om daar alsnog een provinciaal toernooi te organiseren. In 1974 komen zelfs groepen uit heel nederland naar Grathem om daar te strijden om de nationale titel. Met een mooie vijfde plek startte de Grathemse damesvendel “de Waterlelies” aan een indrukwekkende reeks van overwinningen, die in 1978 bekroond werd met de nationale titel tijdens het nationale toernooi in Hoorn.

In 1976 viert Jong Nederland Grathem haar 30 jarig jubileum, behalve een reünie en een heilige mis werd er in dit jubileumjaar ook de eerste editie van het Jong Nederland Volleybaltoernooi georganiseerd. Volleybal is en blijft, ook 45 jaar later, een van de favoriete activiteiten van Jong Nederland Grathem.

Stichting Jong Nederland Grathem

Op 14 januari 1980 werd de Stichting Jong Nederland Grathem opgericht, zodat het bestuur niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging. De bestuursstructuur van onze vereniging  werd, voor zover die niet paste binnen de stichting structuur, aangepast en op papier vastgelegd. 

Ook in de jaren tachtig bleef Jong Nederland Grathem een actieve vereniging, die een erg leefde onder de Grathemse jeugd. De werving van de jongste leeftijdsgroepen, de Rakkers en Zwaluwen, vond eenmaal per twee jaar plaats en is vrijwel altijd een succes. Gemiddeld werd 80% van de Grathemse jeugd tussen de 7 en 9 jaar lid van Jong Nederland. 

Om onderdak te bieden aan het groeiende aantal leden werd de zolder van het jeugdhuis omgebouwd tot groepsruimte, deze werd feestelijk geopend tijdens een opendag in 1982 door de toenmalige Burgemeester van Grathem, Dhr. Gubbels. 

De “Big Mama” die in 1968 voor 650 gulden (ongeveer € 295,-) werd aangeschaft, kreeg in 1983 gezelschap van de “Big Papa”. Twee blauw-witte tenten van 6 bij 10 meter die nu nog steeds ieder jaar op kamp en tijdens andere evenementen volop worden gebruikt.

Na maar liefst 18 jaar legt Wiel Dalemans in 1984 de voorzittershamer neer, de binding met Jong Nederland Grathem blijft want een jaar eerder werd tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) het erelidmaatschap ingevoerd. Ton Dalemans, inmiddels geen onervaren Jong Nederlander meer, neemt het roer over.

In navolging van de eerste disco reeks tussen 1973 en 1975, werd in 1985 gestart met een tweede reeks disco’s. Eenmaal per maand kon de jeugd van Grathem en omstreken bij Geraats dansen op moderne muziek. Hoewel Jong Nederland Grathem er een mooie cent aan overhield, kwam er in 1987 door toenemend vandalisme een einde aan deze disco avonden. 

In 1986 vierde Jong Nederland Grathem haar 40-jarig bestaan op grootse wijze. De van TV bekende “Knock-Out show” met presentator Ghiel van Praag zorgde samen met de “Grathemer Avond”, de reünie en de ontbijtreceptie voor een onvergetelijk jubileumjaar. 

In 1988 nam Resi Koninkx de voorzittershamer over van Ton Dalemans. Dankzij het groeiende aantal leden kwam het ledenaantal in haar voorzittersperiode tot over de 100. Om het contact met de leden, stafleden en ouders te verbeteren werd het ledenkrantje geboren onder de naam “Paraatpaal”. De Paraatpaal werd geschreven door zowel leden als stafleden en verscheen gemiddeld vier keer per jaar. 

De organisatiestructuur werd onder leiding van Resi Koninkx uitgebreid met de taak van adviseur. Daarnaast werd de commissie SMP (Strategisch Meer-jaren Plan) in het leven geroepen.  Deze commissie kreeg de taak om het toekomstige beleid van Jong Nederland Grathem te bepalen. 

De liefde voor buitenleven-activiteiten bereikte in 1989 haar hoogtepunt. Het Euroforum, een internationale activiteit voor stafleden van Europese jeugdbewegingen aangesloten bij de FIMCAP, vond in dit jaar plaats in Veldhoven en Jong Nederland Grathem was natuurlijk van de partij.  Met een ééndaagse mini-survival rondom Grathem kregen Italiaanse, Belgische, Franse en Zwitserse stafleden een lesje “overleven”. De survivalvonk sloeg onmiddellijk over op andere Grathemse stafleden en in het najaar van 1989 organiseerde de commissie RAP (Robert, Alphons en Peter) een staf-survival in de Ardennen. 

Naast de carnavalsdisco, die Jong Nederland Grathem al jaren in samenwerking met de Carnavalsvereniging organiseert, werd in 1990 voor het eerst een carnavalsactiviteit voor leden en introducees georganiseerd op het jeugdhuis. Deze activiteit met als thema Pyjamabal, sloeg bijzonder goed aan en wordt sindsdien ieder jaar georganiseerd. 

Het groeiende aantal leden had tot gevolg dat Jong Nederland Grathem steeds meer kampeer- en spelmaterialen nodig had en deze materialen ook ergens moest opslaan. Met de laatste subsidie-centen van de voormalige gemeente Grathem werd in 1991 naast het JN-veldje een eigen houten opslagruimte gebouwd genaamd “Het Buitenhuis”.

Het 45 jarig jubileum in 1991 werd bescheiden gevierd. Voor de leden was er in september een uitstapje naar de Efteling, oud-(staf)leden konden op 9 november weer bijpraten tijdens een reünie bij zaal Geraats. 

Tijdens de jaarvergadering van 1992 werd Bob van Brink gekozen tot voorzitter van Jong Nederland Grathem. Onder zijn voorzitterschap kwam het voortbestaan van JN Grathem onder druk te staan toen begin jaren negentig de subsidiekraan aanzienlijk dichtgedraaid werd. Uiteindelijk werden gelijkgezinde jeugdorganisaties door het Ministerie tot samenwerking gedwongen. Na lang touwtrekken kwam het tot een fusie tussen Jong Nederland Landelijk en Scouting Nederland.  

Jong Nederland Limburg

Het gevaar dat identiteit, doelstellingen en de methodiek van Jong Nederland in de grote Scouting-Organisatie zou verdwijnen was voor de provinciale Jong Nederland organisatie echt onacceptabel. Dit zorgde ervoor dat op 1 januari 1993 het Algemeen Bestuur van Jong Nederland Limburg (gesteund door nagenoeg alle Limburgse afdelingen) besloot de samenwerking met de landelijke organisatie te verbreken. 

Met deze scheiding van de nationale organisatie kwam er een einde aan een indrukwekkende zegereeks voor Jong Nederland Grathem. Tijdens de laatste 5 nationale toernooien namen de seniorengroepen maar liefst drie maal de nationale titel mee naar Grathem. Na de “Teddy Boys” (1989, senioren gemengd) en “De Badtjes” (1992, senioren jongens) sleepte “Hoef BV” in 1993 op de valreep de laatste nationale titel bij de gemengde teams in de wacht. 

Met de organisatie van kaderschouw “Limboriek”, droeg Jong Nederland Grathem in 1993 een flinke steen bij aan de opbouw van de nieuwe provinciale organisatie. Ruim 500 Jong Nederlanders uit heel Limburg zullen zich de regenachtige kaderschouw in Grathem nog lang herinneren. Bovendien werd tijdens deze kaderschouw de eerst activiteit van het zelfstandige Jong Nederland Limburg gepresenteerd, het nieuwe logo. Ook het logo van Jong Nederland Grathem werd hierna aangepast. 

Tussen Maas en Peel

In 1993 besluiten de districten Thorn en Weert te gaan samenwerken en per 1 januari 1995 werd het nieuwe district “Tussen Maas en Peel” opgericht. Hierdoor ontstond een groot district met circa 650 leden uit de afdelingen Grathem, Budschop, Haelen, Leveroy, Neeritter, Ospel en Stramproy. Ook binnen de eigen afdeling verandert er in 1994 het een en ander. Als aanvulling op het logo wordt er een beeldmerk ontwikkeld waarin de spelpeilers: sport en spel, creativiteit en buitenleven gepresenteerd worden. Daarnaast wordt het rode T-shirt vervangen door een nieuwe outfit: voor de leden een bordeaux rood T-shirt met het nieuwe logo en beeldmerk en voor de stafleden een trui en bodywarmer. Ook is de eerste etage van het jeugdhuis aan een opknapbeurt toe. De gemeente neemt het schilderwerk voor haar rekening en Jong Nederland Grathem investeert in een aantal nieuwe meubelstukken. 

Na een drukke periode met veel veranderingen binnen de eigen afdeling, het district en met de provinciale organisatie werd in 1995 wat gas teruggenomen. Deze rust duurt alleen niet erg lang, want in het najaar van 1995 werd gestart met de eerste voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum. 

50 jarig jubileum

Met ruim 200 leden en meer dan 40 stafleden keken wij in 1996 terug op 50 jaar Jong Nederland Grathem. In deze eerste 50 jaar hebben al zeer veel Grathemers plezier beleefd aan het spel van Jong Nederland. Een spel dat zich, dankzij de inspanning van vele vrijwilligers, door de jaren heen voortdurend heeft kunnen aanpassen aan haar omgeving. En hoewel de rol van de geestelijk adviseur hierin vanaf toen minder groot was dan in de beginjaren, waren wij zeer verheugd, dat wij aalmoezenier van Heugten tijdens de jaarvergadering in 1996 de gouden 25-jaren speld hebben mogen opspelden. Een speld, die overigens speciaal voor Jong Nederland Grathem in het leven is geroepen. 

Het 50 jarig jubileum werd groots gevierd met een jubileumboek (waaruit het begin van dit verhaal herschreven is) en een jaar lang diverse activiteiten in het kader van het jubileum. Zoals een open huis en een 3 dagen durend feestweekend voor de hele gemeenschap. Ook voor de leden werden speciale activiteiten georganiseerd zo gingen de maxioren naar het Land van Ooit en werd er voor de junioren en senioren een verrassingsweekend georganiseerd. Bob van Brink zei in zijn openingswoord: Dat er ook in de komende vijftig jaren nog velen zullen zijn die paraat zullen staan voor Jong Nederland Grathem. 

Eeuwwisseling

In 1998 heeft Ruud Cuijpers het stokje overgenomen van Bob van Brink als voorzitter. In de jaren die volgen wordt er door een commissie een nieuw strategisch meerjarenplan gemaakt. Met daarin aandacht voor (staf)ledenaantallen en de financiële structuur. Deze commissie doet een zestal voorstellen aan het bestuur variërend van een andere contributie verdeling tot Heitje voor Karweitje.

Op 20 en 21 april 2002 organiseerde het jubilerende District Tussen Peel en Maas een geheel weekend voor alle leeftijdsgroepen van het district. Bij dit Peel en Maas Treffen met het thema Hell’s Angels kwamen minioren tot senioren bij elkaar voor een weekend op camping de Heelderpeel. Met hulp van MC Grathem werd er een ware motortoertocht afgelegd en vonden er survival en speurtocht activiteiten plaats.

De jaren die hierop volgde werd er bepaald niet stil gezeten door de club. Zo veranderde er op bestuurlijk gebied en qua huisvesting het een en ander en ook het ledenbestand bleef redelijk stabiel met ruim 180 leden in 2003 en 50 stafleden.

De 00’s

Op 14 april 2003 bereikt ons het trieste nieuws dat onze eigen Aalmoezenier van Heugten is overleden. Pater van Heugten was tot zijn overlijden de geestelijk adviseur van onze vereniging. Na van Heugten hebben we geen aalmoezenier of geestelijk adviseur meer gehad. 

Op bestuurlijk gebied waren er in 2003 een aantal belangrijke ontwikkelingen. Uit de in 2002 gehouden afdelingsscan waren een aantal zaken naar voren gekomen. Een daarvan was de vergaderstructuur. De club gezamenlijk besturen met alle stafleden bleek in de praktijk niet meer haalbaar en paste bovendien niet meer in de individuele opvatting van de huidige maatschappij. De regel dat alle stafleden tevens bestuurslid zijn kwam te vervallen. Alle stafleden werden benoemd tot kaderleden. Deze kaderleden hebben het recht om het bestuur te ontslaan en blijven daarmee feitelijk het hoogste orgaan binnen de stichting. Deze nieuwe vergaderstructuur werd in 2004 proefgedraaid en vervolgens in 2005 definitief vastgesteld. 

Na 20 jaar kon de bovenzaal van het Jeugdhoes wel een opknapbeurt gebruiken. Ruim een jaar werd er door vele stafleden flink geklust. Met als resultaat een ware metamorfose met aandacht voor veiligheid, comfort en sfeer. De opknapbeurt werd in het voorjaar van 2004 afgerond.

Tijdens de jaarvergadering van 2004 is Roy Koninkx aangetreden als voorzitter. Onder zijn leiding werd een eerste aanzet gemaakt om na te gaan denken over de eventuele herhuisvesting van JN Grathem. Een eerste werkgroep gaat begin april 2004 met dit thema aan de slag.

De leden en staf namen ook in deze jaren deel aan de nodige activiteiten en organiseerde er zelf ook weer behoorlijk op los. Zo werd er een ware familie fietstocht georganiseerd met omliggende jeugdverenigingen en werd de Theater Bazaar in Haelen door de Maxioren en Junioren bezocht, hier kon worden genoten van de komieken Joop & Harry. In 2004 werd zelfs door de Oudste Junioren Jongens een eerste prijs gewonnen tijdens het Provinciale Juniorentoernooi in Beesel. Ook de stafreis van dat jaar te Maastricht bleek een legendarische editie met de beruchte ‘Ken-net-nie’ brug, abseilen in Neercanne en met z’n allen naar de thermen. Het jaarlijkse kamp werd dit jaar wat verder van huis gezocht namelijk te Zeeland in Noord Brabant. In oktober van dat jaar werd er voor de 3e en laatste keer een Sixpack toernooi georganiseerd. Dit was een evenement voor het hele dorp waarbij teams tegen elkaar streden en tal van uitdagende opdrachten, zoals spijkerbroekhangen, uitvoerde waarbij de spieren getest werden.

Op 20 en 21 mei 2005 organiseerde Jong Nederland Grathem samen met Jong Nederland Limburg het provinciale Juniorentoernooi met het thema “Door de eeuwen heen”. Maar liefst 230 junioren uit heel Limburg van Venray tot Buchten namen deel aan het toernooi. Er werd een ware tijdreis gemaakt van de Romeinse tijd tot het Wilde Westen. 

Op naar het 60 jarig jubileum

In 2006 is het zover Jong Nederland Grathem bestaat maar liefst 60 jaar en dit wordt flink gevierd. Zo wordt er een sponsorloop georganiseerd waarbij de leden een uitgezet parcours rennen en zich laten sponsoren. Hiermee wordt een gedeelte van de activiteiten gefinancierd voor het jubileum. Zo vond er een ledenactiviteit plaats waarbij er een bezoek gebracht werd door de jongsten aan Toverland en door de oudsten aan de Efteling.

De groepen gaan verder aan de slag met het opnemen van hun eigen lied welke opgenomen worden in een professionele studio. Het resultaat mag er zijn een prachtige CD met daarop Jong Nederland Grathem songs! In september is er een ware feestavond in een tent op het JN veldje aan de Sportlaan. Die avond wordt gestart met een receptie en aansluitend treden er maar liefst 5 Grathemse bands op voor een volle tent. 

In de loop van 2007 ziet de club een daling van het aantal jeugdleden naar 134 jeugdleden op 31 december 2007. Over de afgelopen jaren is er een gestage daling van het ledenaantal te merken. Externe factoren spelen hierbij een rol, maar tegelijkertijd moet de club erop letten dat het spel van Jong Nederland Grathem aantrekkelijk blijft voor al onze leden. 

Op 13 april 2007 wordt er afscheid genomen van een drietal kanjers. Met een mooi afscheidsfeest nemen Robert Aarts, Diana Mevissen en Esther Janssen afscheid van Jong Nederland Grathem, zij tekenen samen voor maar liefst 90 jaar lidmaatschap van Jong Nederland Grathem. Op allerlei gebieden hebben zij zich op bijzondere wijze ingezet voor onze vereniging en zijn daarom ook alledrie benoemd tot erelid.

Onze plannen gaan op de achtergrond gewoon door 

Ook in het jaar 2007 heeft het project ‘huisvesting’ natuurlijk regelmatig op de agenda gestaan. Het afgelopen jaar is weer veel werk verricht in de voorbereidende fase. Begin 2007 is de bouwcommissie samengesteld waarbij ook mensen van buiten de club zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring met bouwen, zij zijn ook officieel lid geworden van Jong Nederland. Er is een aparte stichting opgericht met een eigen bestuur ten behoeve van de nieuwe huisvesting. Er is regelmatig overleg geweest met de gemeente. De eerste schetsen en bouwtekeningen zijn gemaakt. Deze zijn besproken, gepresenteerd aan de staf en nog enkele malen aangepast en opnieuw besproken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een goedkeurend besluit door de welstandscommissie. Een belangrijke hobbel naar een nieuw gebouw is daarmee genomen. Ook zijn er informatieavonden geweest voor de buurt en belanghebbende verenigingen. Wanneer het gebouw er op enig moment staat is het duidelijk dat er meer middelen nodig zijn als gevolg van extra exploitatielasten. In april hebben we met zijn allen afgesproken dat we ons inspannen om deze extra middelen zelf op te brengen. 

Als gevolg hiervan is in 2007 een aanzet gemaakt tot het organiseren van een nieuwe activiteit. Na enkele brainstormfases en discussies in het bestuur ligt er nu een concreet voorstel. In 2008 na de zomerstop begon het seizoen dat jaar voor het eerst met een familiebrunch voor het hele dorp. Met het oog op de nieuwe huisvesting van Jong Nederland werden de plannen voor het nieuwe jeugdhuis aan de Grathemse gemeenschap gepresenteerd. Tijdens de gezellige brunch kon er lekker gegeten en gedronken worden terwijl er voor de kinderen allerlei activiteiten waren georganiseerd.

Het DB is het afgelopen jaar buiten de reguliere vergaderingen om een aantal keer bij elkaar gekomen om na te denken over de toekomstvisie van Jong Nederland Grathem en voor zichzelf nieuwe doelstellingen te formuleren voor de komende jaren. Daarnaast heeft het DB nagedacht over een nieuwe taakindeling binnen het DB, aangezien Roy heeft aangegeven te stoppen als voorzitter vanaf de jaarvergadering. Er zijn beleidstopics opgesteld die in het AB verder ter discussie zullen worden gesteld en verder zullen worden uitgewerkt. In 2008 is een start gemaakt met het beleidstopic ‘ledenaantallen’ dat inmiddels goed in de steigers staat. Gaandeweg zullen andere beleidstopics als programmaopbouw of Jong Nederland financieel gezond op de agenda worden geplaatst.

In 2008 deed zich de uitzonderlijke situatie voor dat Frank van Enckevort al 25 jaar staflid is binnen de club. Als blijk van waardering voor zijn inzet de afgelopen kwart eeuw is hij beloond met de slechts zeer zelden toegekende gouden waarderingsspeld van Jong Nederland Limburg.

Ook realiseerde de Oudste Junioren Jongens van de Hel Bitterbel in 2008 hun eigen speelfilm ‘De Deal’, na weken van brainstormen, filmen en bewerken was de eerste speelfilm van Jong Nederland Grathem een feit. 

De voorzittershamer wordt in 2009 overgenomen door Wil Daemen waarbij de vastgestelde beleidstopics verder worden uitgewerkt en er aan de slag wordt gegaan met o.a. de ledenaantallen.

Er vindt een eerste editie van Carré plaats. Een activiteit bestemd voor alle leden van Jong Nederland Grathem. Van maxior tot senior werd er gedurende deze spannende en actieve middag nader kennisgemaakt met de drie spelpeilers waar het bij Jong Nederland om draait: sport & spel, creativiteit en buitenleven. Ook vond alweer de vijfde trainingsdag voor de stafleden plaats, ditmaal rondom het thema bos- en natuurbeleving. Ook de familiebrunch wordt weer georganiseerd maar de opkomst valt helaas tegen.

Het beleidstopic ledenaantallen wordt verder aangepakt met het organiseren van wervingsactiviteiten binnen de groepen, het terughalen van een minioren groep voor leden van 6 en 7 jaar en er heeft een grootschalige enquête plaatsgevonden binnen de leden, oud-leden en ouders om na te gaan waar we ons verder op kunnen ontwikkelen om de ledenaantallen omhoog te krijgen.

De bouwcommissie blijft zich voor de volle 100% inzetten om de realisatie van ons nieuwe jeugdhuis dichterbij te brengen. Zo wordt het bestek uitgewerkt en er zijn verdere mogelijkheden tot sponsoring en subsidie in kaart gebracht. Ook is er aandacht besteed aan de inrichting van het gebouw. Wel was er wat tegenslag aangaande de vergunning door het niet volgen van de juiste procedure start de gemeente de procedure opnieuw.

Maar we bleven niet stilzitten

In 2010 wordt de Carré dag verder voortgezet bij manage de Heelderpeel met een spectaculaire opening met een vuurspuwende goochelaar. Naast deze activiteit wordt dit jaar ook voor het eerst de Wandel 3-daagse en een ware kerstmarkt op en rondom het Kerkplein georganiseerd. Er wordt ook geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de club richting de eigen leden, maar zeer zeker ook richting de Grathemse gemeenschap. Een aantal mooie flyers en een mooi spanzeil zijn enkele van de zichtbare resultaten.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het afschaffen van het oudercomité, hiervoor in de plaats wordt er een vertrouwenspersoon aangesteld, Cecile de Mol neemt deze taak op haar. Zij is voor alle leden en stafleden het onafhankelijke aanspreekpunt bij eventuele ongewenste omgangsvormen of gedrag en zal in dergelijke gevallen onpartijdige en kundige ondersteuning bieden.

Inmiddels vordert de planvorming voor ons nieuwe clubhuis gestaag. Het verkrijgen van de vergunning verloopt niet helemaal vlekkeloos. Nadat bij een eerder afgegeven vergunning niet de juiste procedure is gevolgd wordt er op 5 oktober 2010 opnieuw een bouwvergunning verleend door het college van B&W. Ook tegen dit besluit is echter weer beroep mogelijk. En jawel, de inmiddels bekende buurtbewoners maken opnieuw gebruik van hun recht en we “mogen” in 2011 naar de rechtbank.

Dankzij de tomeloze inzet van onze ‘eigen’ jurist Bob, gesteund door de bouwcommissie, komen we beslagen ten ijs in de rechtbank op donderdag 3 maart. De publiekstribune zit vol stafleden en sympathisanten, om ons standpunt kracht bij te zetten. De opluchting is enorm als we twee weken later horen dat we in de uitspraak van de rechter op alle betwiste punten in het gelijk worden gesteld. Het lijkt zelfs een beetje onwerkelijk, maar nu gaat het écht beginnen! De schop kan in de grond! Op 17 juni 2011 geven voorzitter Wil Daemen en loco-burgemeester en wethouder van de Gemeente Leudal Joerie Minses het startschot van de nieuwbouw. In de maanden die volgen wordt er een enorme berg werk verzet en begint de toekomstige thuisbasis van het Grathemse jeugdwerk steeds meer vorm te krijgen.

In 2011 stijgen de ledenaantallen weer naar iets meer dan 150 leden, dit komt mede door het toelaten van leden vanaf 6 jaar. 

Bob van Brink ontvangt tijdens de jaarlijkse kamp bbq alweer zijn tweede gouden vrijwilligersspeld. Niet voor zijn verdiensten voor Jong Nederland Limburg dit keer, maar voor zijn 25 jaar lidmaatschap van de staf van Jong Nederland Grathem. Een prestatie van formaat!

In september wordt feestelijk stilgestaan bij het 65-jarige jubileum van de club. Jong Nederland Grathem mag dan wel 65 jaar zijn, maar gaat nog lang niet met pensioen!  Dat afgelopen jaar timmerden en bouwden de staf letterlijk stevig aan de toekomst met de bouw van ons nieuwe jeugdhuis, maar tussen alle werkzaamheden door, lieten we deze mijlpaal natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! Op zondag 11 september was Jong Nederland Grathem te gast bij Funbeach in Panheel. Dit jaar werd ook de kerstmarkt voor de 2e keer georganiseerd en deze activiteit wordt een blijvertje op het programma van de club.

Bouw jeugdhuis

Met een voorzitter en een bouwcommissie die de lijnen uitzetten, een gemeente die de bouw mogelijk maakt en een enthousiaste groep vrijwilligers van binnen en buiten de club die de handen uit de mouwen staken, was er vanaf het moment dat de eerste schop de grond inging al heel veel gebeurd: van grondwerkzaamheden, het graven en storten van de fundering, het leggen van ruim een kilometer aan leidingen, het metselen van de muren tot het plaatsen van de dakconstructie.

Het was fantastisch om te zien hoe zovelen zich vol enthousiasme en belangeloos inzetten om samen te bouwen aan de toekomst van het Grathemse jeugdwerk. Vrijdag 14 oktober wachtte een nieuw hoogtepunt in het bouwproces – letterlijk in dit geval – met het bereiken van het hoogste punt. Een mooi moment om te proosten op de resultaten tot nu toe, om daarna de mouwen weer op te stropen voor het vele werk dat nog komen gaat!

Nog voor het einde van 2011 werden de kozijnen geplaatst en het glas gezet; dat betekende dat het jeugdhuis dicht en dus winterklaar was! Niet alleen op de bouw, maar ook achter de schermen werden er mooie prestaties geleverd. Zonder financieel fundament zijn we natuurlijk nergens en een bijzonder woord van dank gaat uit naar de fondsen en bedrijven die de bouw ondersteunen.

Dat de waardering voor onze Stichting Huisvesting Jong Nederland Grathem en in het bijzonder voor Erik Derksen en Har Parren er ook is buiten onze vereniging bleek tijdens de uitreiking van de Vrijwilligersspelden door de Gemeente Leudal. Uit meer dan 500 inzendingen werd de Stichting Huisvesting Jong Nederland Grathem uitgekozen als een van de drie genomineerden en in het zonnetje gezet tijdens de feestelijke uitreiking op 7 december. Een meer dan terechte nominatie!

2011 bleek in alle opzichten een bijzonder jubileumjaar. Met ongeëvenaard enthousiasme, doorzettingsvermogen en wilskracht is een enorme berg werk verricht in de bouw van het nieuwe Jeugdhuis en het draaien van de groepen. Een waar tropenjaar voor de club kunnen we wel stellen. JN Grathem kan zich opmaken voor de verhuizing naar het nieuwe “Jeugdhoes”.

Een jaar vol nieuwe ervaringen en mijlpalen

In 2012 start het jaar met de nodige carnavalsactiviteiten die zoals altijd een stevige stempel drukt op het programma van de eerste maanden van het jaar. Ook dit jaar komt de prins uit de Jong Nederland Grathem gelederen namelijk Joost Raemakers gaat dit jaar voorop met die dagen. Het jaar start met een mooi oranje tintje zo ontvangt Piet Verlinden op 27 april een Koninklijke Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van Burgemeester Verhoeven. Jong Nederland Grathem  is er bijzonder trots op dat een van haar vrijwilligers van het eerste uur deze onderscheiding heeft mogen ontvangen.

Het jaarlijkse kamp van dit jaar is er ook weer een voor in de geschiedenisboeken… zo werd er dit jaar weer naar Zeeland in Noord Brabant getrokken. Het weer in de eerste helft van de week was prachtig, de aangeboden programma’s waren van goede kwaliteit en gevarieerd. Een onvoorziene wolkbreuk gooide op donderdagavond helaas roet in het eten en zorgde ervoor dat voor het eerst in de historie een kamp vroegtijdig diende te worden afgebroken. Tegen dit natuurlijk geweld is zelfs Jong Nederland Grathem niet opgewassen. Het adequate handelen van de staf in deze niet te voorziene noodsituatie verdient een groot compliment. De aanpak kon rekenen op veel bijval en begrip van ouders en terugkijkend kan geconcludeerd worden dat alle groepen gelukkig toch een paar fantastische dagen hebben gehad.

In 2012 veranderde er weer het een en ander voor de club, zo opende we ons eigen zelfgebouwde jeugdhuis en kregen we een nieuw logo, werd onze nieuwe website in gebruik genomen en kregen we een nieuwe en hippere naam: JongNL Grathem.

Een grote groep vrijwilligers van binnen en buiten de club stak gedurende het bouwproces wekelijks, zo niet dagelijks de handen uit de mouwen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen vol enthousiasme en belangeloos samen bouwden aan de toekomst van het Grathemse jeugdwerk. Het Jeugdhuis werd zo niet alleen voor, maar ook dóór de Grathemse bevolking gerealiseerd.

Samen werken, samen vieren! 

Na afronding van het bouwproces werd er een weekend lang feestelijk stilgestaan bij deze uitzonderlijke prestatie. De jeugd voelde zich tijdens de dag van de opening op zaterdag 1 september al meteen helemaal thuis, evenals een groot deel van de oudere Grathemse bevolking die een kijkje kwam nemen in ons nieuwe onderkomen. De “oe’s!” en “aah’s!” waren niet van de lucht en trots als een pauw toonden de bouwcommissie, bestuur en overige stafleden het kakelverse gebouw aan de vele belangstellenden. De groepen draaiden ondertussen hun eerste programma’s van het nieuwe seizoen in de prachtige nieuwe spellokalen. Ruim 500 aanwezigen waren getuige van de bijzonder eigentijdse en eigenzinnige wijze waarop het gebouw vervolgens officieel in gebruik werd genomen door waarnemend burgemeester Hans Smulders. De dag werd afgesloten met een spetterend en swingend feest.

Een dag eerder startte de festiviteiten al met een bijeenkomst speciaal voor de vele bouwbedrijven en -sponsoren zonder wie de realisatie van het Jeugdhuis onmogelijk was geweest. ‘s Avonds werden de ruim 200 vrijwilligers van buiten de club in het zonnetje gezet, die het afgelopen jaar zo onvermoeibaar de handen uit de mouwen hebben gestoken. 

Op de zondag heeft de staf het memorabele weekend op bijzondere wijze afgesloten. Rob Pennekamp werd als dank voor zijn inzet gedurende het gehele bouwproces beloond met een zilveren waarderingsspeld van JongNL Limburg. Eric en Har, de geestesvaders van het nieuwe Jeugdhuis, ontvingen een gouden waarderingsspeld van JongNL Grathem en niet alleen Har, maar ook Eric gaat vanaf die zondag als erelid van JongNL Grathem door het leven! Een eer die beide heren meer dan toekomt.

JongNL bloeit als nooit te voren

Het jaar 2013 start direct goed, op zaterdag 19 januari is JongNL Grathem tot de winnaar van Kern met Pit Limburg uitgeroepen. De prijs werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de Nassaurie door niemand minder dan onze Gouverneur de heer Bovens.

Het laatste weekend van mei wordt door het district ‘Tussen Peel en Maasl’ een groot kamptoernooi georganiseerd ter ere van het 15 jarig jubileum. Ook stafleden van JongNL Grathem waren actief in de organisatie. Als locatie was gekozen voor de Heelderpeel in Heel. Er waren bijna 500 kinderen aanwezig en ca. 120 leiding. Speurtocht, kampvuur, spokentocht en een reuze flashmob zijn ingrediënten voor een geslaagd weekend. 

Ook dit jaar worden er weer een paar stafleden in het zonnetje gezet zo ontvingen Ruud Cuijpers, Wilfred Zentjens en Maurice Jorissen de gouden speld van verdienste. Op zaterdag 31 augustus heeft Jos Henderickx namens JongNL een collage aangeboden gekregen. Een tijdje geleden is Jos namelijk met verdiend pensioen gegaan, Jos heeft toen besloten om de opbrengst van zijn afscheidsreceptie te doneren aan JongNL Grathem. Na zijn pensioen gaat Jos aan de slag als de handige klusjesman van de club, heel handig nu we het gebouw ook zelf gaan onderhouden.

Op 8 november werd er na 2 jaar afwezigheid besloten door JongNL Grathem om St. Maarten weer te laten terugkeren in nieuwe stijl. Er werd door alle kinderen en ouders verzameld bij het Nassauplein waar de lampionnen beoordeeld werden door de jury. Daarna vertrok een lange stoet naar het nieuwe jeugdhuis waar 2 grote vuren waren gemaakt waar gezorgd was voor een natje en een droogje voor zowel kinderen als ouders.

Vanaf begin december wekt JongNL Grathem zelf een deel van haar energie op. Met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons prachtige Jeugdhuis wil JongNL Grathem haar steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving. De zonnepanelen worden volledig gefinancierd door sponsoring en subsidies. ’t Jeugdhoes wordt inmiddels niet alleen door JongNL gebruikt maar ook door instelling PSW. Zij bieden jongeren met een beperking in de vakantieperiodes opvang aan. De club is blij dat er zo ook met enige regelmaat gebruik gemaakt wordt van ’t Jeugdhoes overdag en dit zorgt natuurlijk ook voor een mooie bron van inkomsten.

Alle nominaties (o.a. Kinjercultuurpries) en prijzen (Kern met Pit) zijn een bevestiging op het harde werk dat JongNL Grathem verzet heeft om uit te groeien tot een prachtige en noemenswaardige club in onze gemeenschap.

In 2014 neemt het stafteam toe tot maar liefst 75 stafleden. Melroy Frantzen werd tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van JongNL Limburg onderscheiden met een gouden waarderingsspeld van JongNL Limburg. Deze ontving hij voor zijn jarenlange en onuitputtelijke inzet als provinciale vrijwilliger. Een mooie en terechte onderscheiding!

Dat er binnen de club veel creativiteit is onder de staf komt ook dit jaar weer tot uiting. De oudste senioren van JongNL Grathem hebben ter afsluiting van hun JongNL-jaren een vervolg gemaakt op hun populaire film ‘The Deal’ uit 2008. Het vervolg van deze film: The Deal 2, is volledig zelf gemaakt door de senioren groep. Van het script tot aan de rolverdeling als ook het afmonteren. De geruchten over de film gingen ook bij de lokale kranten niet onopgemerkt voorbij. Zo werd het project vermeld in het Leudal nieuws, Hallo Leudal en zelfs in Dagblad de Limburger. Op 15 Juni was het dan zover; De première van deze film werd groots aangepakt. Het Royal Theater in Roermond werd afgehuurd voor het vertonen van deze film. De dames en heren van de oudste senioren werden per limousine naar Roermond vervoerd. Hier werden ze strak in het pak als echte Hollywoodsterren onthaald op de rode loper, zoals het bij een echte première ook hoort. Er was veel belangstelling en het drukbezochte Royal Theater was het decor van twee feestelijke voorstellingen.

Kaderschouw SquareOne

Het hoogtepunt van 2015 is ongetwijfeld de kaderschouw die in september door JongNL Grathem wordt georganiseerd. Maar liefst 400 stafleden uit heel Limburg weten de weg naar Grathem te vinden. Als thema kozen we voor ‘festival’ en de naam daarvan werd ‘de SquareOne Kaderschouw’. JongNL Grathem heeft ervoor gekozen een vernieuwende Kaderschouw neer te zetten in de vorm van een festival. Het festival wordt georganiseerd aan het strand van de Heelderpeel. Het terrein is prachtig aangekleed en straalt een ware relaxte festivalsfeer uit. Er wordt afgetrapt met een spectaculaire opening met de lancering van een eigen dance-tune. Overdag is er een zeer divers activiteitenaanbod. In de avond en nacht wordt er flink gefeest met twee acts. Het festival wordt op de zondag afgesloten met een hypnoseshow van Patrick Pickart.

Het overschot van de Kaderschouw wordt o.a. ingezet voor een feestavond voor alle vrijwilligers die geholpen hebben en aan het inrichten van een stookplek in de hoek van het terrein welke in het voorjaar van 2017 wordt gerealiseerd.

We bestaan al 70 jaar!

Na 7 jaar voorzitterschap doet Wil Daemen in mei 2016 een stapje terug en neemt Martijn Bidlot het voorzitterschap van de club over. In september van 2016 viert de club haar 70 jarig bestaan met een activiteitenmiddag voor alle leden en kinderen van Grathem. Tevens worden de ouders uitgenodigd gedurende de dag en na afloop is er een feestavond met DJ in ’t Jeugdhoes voor de staf. Er is gekozen om dit jubileum kleinschalig van opzet te houden i.v.m. de vele zelf georganiseerde grote activiteiten van de afgelopen jaren.

In het najaar van 2016 wordt er samen met JongNL Limburg, Jongeren Netwerk Limburg en het AZC Baexem een activiteit voor jonge vluchtelingen georganiseerd. Er wordt voor circa 30 kinderen en ouders van het AZC een mooi middagprogramma met spellen, bonte ring en outdoor cooking georganiseerd. Zelfs de burgemeester is een kijkje komen nemen bij deze middag.

Bij de jaarlijkse kamp-BBQ is er afscheid genomen van Roy Koninkx die vervolgens op de jaarvergadering in 2017 met een daverend applaus wordt benoemd tot ere lid. Ook wordt in 2017 de website vernieuwd door de commissie PR. Verder wordt er gewerkt aan een takenlijst waarbij er een evenredige verdeling van taken wordt nagestreefd. Zo wordt de werklast om de club draaiend te houden op een eerlijke manier verdeeld. 

Tijdens de kadervergadering in december wordt er stilgestaan bij het 40 jarige lidmaatschap van Wilfred Zentjes, Ruud Cuijpers en Maurice Jorissen.

Op 21 april 2018 wordt op grootse wijze afscheid genomen van Bob van Brink als staflid. Na meer dan 31 jaar als staflid in diverse rollen van voorzitter tot kartrekker van de commissie kadervorming is het goed geweest. In totaal wordt er door Bob maar liefst meer dan 10.000 uren vrijwilligerswerk in de club gestoken. De club is Bob dankbaar voor zijn inzet. Tijdens een drukbezochte feestavond wordt een glossy magazine gepresenteerd en krijgt Bob een glas in lood aandenken aangereikt. Als verrassing komt de burgemeester van Leudal ook binnen, hij mag namens zijne majesteit de Koning Willem Alexander aan Bob de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken. Dit komt als een prachtige verrassing voor Bob. De avond wordt vervolgens feestelijk afgesloten onder de muzikale klanken van de band Chewy and the Locals.

Binnen het bestuur wordt de ingezette verjonging verder voortgezet en op de jaarvergadering van maart 2018 neemt Jur Joosten het voorzitterschap van Martijn Bidlot over. Tevens wordt Mitchel Henderickx benoemd tot vice-voorzitter.

Op 13 juni krijgt de club triest nieuws, oud staflid Sacha Evers is plotseling overleden. Sacha was tot voor kort staflid van de club en ook altijd actief geweest binnen de afdeling kadervorming. Hij wordt flink gemist in Grathem en ook door de staf en leden van JongNL.

Club van 50

In 2019 wordt de club van 50 opgericht. Het is de bedoeling om kleine sponsoren aan te trekken die JongNL willen steunen met een bedrag van 50 euro per jaar. Met de opbrengst worden nieuwe ideeën gerealiseerd. De Club van 50 mag zelf bepalen waaraan hun geld wordt uitgegeven. Voor deze donateurs is er eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst. De start hiervan is succesvol en er zijn direct meerdere aanmeldingen om lid te worden.

Na een aantal jaren waarin er door JongNL Grathem hard wordt getrokken aan het District Tussen Peel en Maas wordt in 2019 besloten om het district op te heffen. De activiteiten werden vaak maar door enkele afdelingen bezocht, ook liep de animo vanuit de verschillende afdelingen sterk terug om activiteiten te organiseren.

Het Provinciale Juniorentoernooi vindt dit jaar in Grathem plaats. Met als thema Azië gingen 18 teams de strijd met elkaar aan binnen de verschillende spelpeilers.  Met activiteiten zoals een escaperoom, workshop zelfverdediging, stormbaan, jachtseizoen, playbackshow, muziekquiz, sportspellen en het knutselen van een bewegende draak werd het een geslaagd weekend.

In januari 2020 bereikt ons het trieste nieuws dat erelid Alphons van Montfort plotseling is overleden. Alphons is jarenlang staflid geweest en heeft zich ingezet binnen het districtsbestuur.

En toen kwam Corona..

Op 3 april 2020 gaat de club helaas dicht voor alle bijeenkomsten i.v.m. de lockdown en omgangsbeperkingen die vanuit de overheid opgelegd worden om het Corona virus tegen te gaan. Wat volgt is een periode van onzekerheid of er wel/niet iets door kan gaan. Dit vergt van de stafleden het uiterste om enerzijds digitaal groepsbijeenkomsten te organiseren en om de onderlinge binding en bonding te behouden. Heel veel activiteiten kunnen niet doorgaan zoals het jaarlijkse zomerkamp. Wel kunnen er op een gegeven moment groepsbijeenkomsten buiten gehouden worden. Ook de vergaderingen van de club vinden digitaal plaats.

De corona protocollen volgen elkaar met enige regelmaat op, hierin neemt de club haar verantwoordelijkheid en stemt de maatregelen af met Jong Nederland Limburg. Het jaarlijkse zomerkamp van 2021 zou in Hamont (B) plaatsvinden. Echter i.v.m. de Corona maatregelen blijven we in Nederland en wel een heel stuk dichterbij huis. We krijgen gelukkig last minute een geweldige kampplek aangeboden bij manage Meertenhof waar we zeer vriendelijk worden ontvangen. Gelukkig kan het kamp doorgaan en wordt er een prachtige week neergezet voor onze leden, met zelfs deze keer een digitale ouderavond.

Eind november wordt er door de overheid weer een lockdown ingelast waardoor we weer genoodzaakt zijn om enkele maanden niet of zeer beperkt groep te geven. Gelukkig kunnen in het voorjaar van 2022 de mondkapjes weer opgeborgen worden.

Moonwalk

Gelukkig kan de Moonwalk in maart 2022 doorgang hebben en zijn alle voorbereidingen niet voor niks geweest. JongNL Grathem organiseert namelijk de provinciale Moonwalk. Een nachtelijke hike van meer dan 20km voor de oudste leden van JongNL. Maar liefst 265 kinderen van 17 afdelingen nemen deel aan deze geweldige activiteit. De tocht gaat veelal langs de grindgaten met op tijd een post. Zo wordt er vuur gemaakt onderweg, papieren vliegtuigjes geknutseld, een spokentocht doorstaan en een oversteek gemaakt met rubberen bootjes. De club krijgt veel hulp van oud stafleden, de Brandweer en de Foekepotters bij de bemanning van de posten.

75 jaar!

Dan zijn we aangekomen in het najaar van 2022, hoewel onze club eigenlijk in september 2021 al zijn 75 jarig jubileum vierde hebben we dit vanwege Corona een jaartje opgeschoven. Want 75 jaar jeugd- en jongerenwerk in Grathem kunnen we niet stil voorbij laten gaan. Er moest iets speciaals komen voor onze leden, dit werd gerealiseerd met een leuke dag Toverland voor alle leden en stafleden op 24 september. Ook onze oud leden en stafleden zijn we zeker niet vergeten, zij werden samen met andere geïnteresseerde voor de avond van 24 september uitgenodigd voor ons reünie café voorafgaand aan de feestavond. Hier kon samen teruggekeken worden op 75 jaar JongNL Grathem in beeld en vorm met foto’s, kleding, documenten, wimpels, prijzen en nog veel meer. Aansluitend vond onze feestavond plaats waar DJ-Sil en oud staflid Dirk Brouns van Milli Vinylli de zaal op z’n kop zetten en er een echt feestje van maakte! Naast een dag vol feest wilde we ook iets blijvends maken zodat (oud) leden en stafleden ook na deze mooie dag nog konden nagenieten van 75 jaar JongNL Grathem. Ter eren van het jubileum werd een jubileumboek gemaakt vol met verhalen en foto’s van oude en huidige leden en stafleden over 75 jaar jeugd- en jongerenwerk in Grathem.

Aan het einde van het seizoen 2021/ 2022 telde onze club 139 leden, 76 stafleden, 13 ereleden en 1 vertrouwenspersoon.